Policja przypomina o przepisach dotyczących polowań

2023-11-09

Policja przypomina o przepisach dotyczących polowania, posiadania broni łowieckiej i sankcjach za kłusownictwo. 

POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW ŁOWIECKICH
Pozwolenie na broń do celów łowieckich wydawane jest w trybie Ustawy o broni i amunicji  w drodze decyzji administracyjnej przez komendanta wojewódzkiego Policji. Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń powinna mieć ukończone 21 lat. Na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat. Wymagane dokumenty to: podanie, orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie o zdaniu egzaminów w Polskim Związku Łowieckim (zgodnych z rodzajem broni myśliwskiej, o którą strona się ubiega), zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim. Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.
Za posiadanie  broni  palnej bez zezwolenia grozi od 6 miesięcy do  8 lat pozbawienia wolności (art. 263 §2 Kodeksu karnego).

ZASADY POLOWANIA
Ustawa Prawo Łowieckie określa m.in.  zasady polowania. Polowanie indywidualne czy zbiorowe może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców (posiadających stosowne uprawnienia unijne i zdających egzamin krajowy)  za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania jest zobowiązany posiadać legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego (wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców  z odpowiednimi uprawnieniami), pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej, a jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych –zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska. Podczas polowania lub odstrzału sanitarnego osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana przestrzegać zasady bioasekuracji (w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt).  Szczegółowe zasady i warunki wykonywania polowania określa stosowne rozporządzenie Ministra Środowiska.

SANKCJE KARNE
W art. 51 Prawa Łowieckiego określono, że kara grzywny (do 5.000 zł) grozi za następujące rodzaje wykroczeń:  strzelanie  do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych, wybieranie  jaj lub piskląt, niszczenie  gniazd ptaków łownych lub ich lęgowisk, przetrzymywanie zwierzyny bez odpowiedniego zezwolenia, niszczenie nor i legowisk zwierząt łownych, niszczenie urządzeń  łowieckich, wybieranie karmy lub soli z lizawek, polowanie bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, brak przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego.
Surowiej karane jest kłusownictwo. Już samo posiadanie, wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń do kłusownictwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W art. 52 Prawa Łowieckiego  określono także następujące rodzaje – podobnie karanych – przestępstw: wchodzenie  w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, hodowanie  lub utrzymywanie bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, pozyskanie zwierzyny innego gatunku lub płci lub w większej liczbie niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia, celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania.
Naruszenie prawa łowieckiego w zakresie zasad wykonywania polowania, tj.  wchodzenie w posiadanie zwierzyny za pomocą wnyków, dołów, trucizn, samostrzałów czy też broni i amunicji innej niż myśliwska  stanowi przestępstwo podlegające karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Karze pozbawienia wolności do lat 5 podlega zgodnie z art. 53 Prawa Łowieckiego ten, kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, poluje w czasie ochronnym czy bez stosownych uprawnień.

WSPÓŁDZIAŁANIE POLICJI Z MYŚLIWYMI
Policja niejednokrotnie współpracuje z różnego rodzaju służbami, by przeciwdziałać wykroczeniom czy przestępstwom. Jedną z takich formacji jest Państwowa Straż Łowiecka, z którą zwalczane jest  kłusownictwo. W tym aspekcie współpracuje także z myśliwymi z Polskiego Związku Łowieckiego. 

Fot. Łukasz Klimaszyk (Babiogórski Park Narodowy) / Materiały Policji

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam